Труд и работна заплата

 

Неразделна част от нормалното функициониране на една компания е управлението на Човешките Ресурси. Ние Ви предлагаме пълно администриране по отношение на изчисляването на работните заплати и поддържане на досиета на наетия персонал. Вие имате възможност да изберете нашите услуги като част от пакет за Абонаментно счетоводно обслужване или като отделни услуги:

I Абонаментни услуги:

  • Изготвяне и регистриране по електронен път на уведомления по чл. 62 от КТ в компетентната териториална дирекция на НАП;
  • Създаване и поддържане на трудови досиета на работниците и служителите;
  • Изчисляване на месечни ведомости за работна заплата и свързаните с тях данъчни и осигурителни вноски;
  • Изготвяне на документи за осигурителен стаж и доход – служебни бележки и удостоверения;
  • Изготвяне на документи по реда на трудовото законодателство – заповеди, правилници, графици и т.н.;
  • Взаимодействие със служби по трудова медицина и други органи, отнасящи се до специфични изисквания на трудовото законодателство.

II Допълнителни ТРЗ услуги:

  • Плащане на дължимите осигурителни и данъчни задължения чрез сметка на Доверителя;
  • Автоматизиране на процесите по обработка на месечните ведомости;
  • Отдаване на финансово-счетоводни специалисти при конкретни проекти.