Правни услуги

 

В партньорство с водещи юристи предлагаме решения според Вашите специфичните нужди в областта на:

  • Търговското право – търговски сделки и тяхното третиране, правна уредба на търговците: регистриране, пререгистриране и промени в юридическите лица (ООД, ЕООД, АД и т.н.), казуси и решения по търговската несъстоятелност. Търговски договори, търговски спорове, съдебни процедури;
  • Данъчно право – обжалване по съдебен ред на данъчни ревизионни актове, наказателни постановления и други наказания налагани от държавните органи в областта на счетоводството и данъците;
  • Вещно право – право на собственост, право на ползване, право на надстрояване и пристрояване, сервитутни права;
  • Трудово право – трудово-правни спорове, съдебни и извънсъдебни процедури;
  • Международно право – данъчни, търговски и трудови консултации при международни сделки и с международни контрагенти.