Счетоводни услуги

 

В зависимост от нуждите и спецификата на Вашия бизнес, ние Ви предлагаме широк кръг от конкретни счетоводни услуги:

I Абонаментно счетоводно обслужване:

 • Месечно счетоводно отчитане и месечно приключване;
 • Регистриране на стопанските операции, изготвяне и подаване на необходимите доку­менти по ЗДДС в компетентната териториална дирекция на НАП;
 • Изготвяне и поддържане на Данъчен и Счетоводен амортизационни планове;
 • Изготвяне и подаване на необходимата информация свързана със системата ИНТРАСТАТ;
 • Изготвяне на преводни нареждания към бюджета за дължимите публични задължения по ЗКПО, ЗДДС, ЗМДТ и ЗДДФЛ.

II Годишен Финансов Отчет:

 • Изготвяне на годишни финансови отчети, съгласно НСФОМСП и/или МСФО;
 • Изготвяне на Консолидирани Финансови Отчети;
 • Изготвяне на Данъчни Декларации;
 • Изготвяне на Финансов Отчет за данъчни и статистически цели;
 • Годишно приключване и генериране на информацията във формат Excel.

III Финансов Мениджмънт и други услуги:

 • Мениджмънт рипортинг и „ad hoc“ отчети;
 • Изготвяне на бюджети, бизнес планове и прогнози;
 • Отчети към компанията-майка – на български и/или английски и/или руски;
 • Изготвяне на отчети към БНБ и НСИ.